අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 21 ක් සඳහ ා ආධාර

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 21 ක් සඳහා ලක්ෂ 25 ක මුදල් පරිත්‍යාග වලින් විදුලිබලය සපයාදීම, වැසිකිළි සකස්කරදීම, වතුර පෙරණ යන්ත්‍ර ලබා දීම, පුස්තකාල කාමර හා පාසැල් පොත් ලබා දීමක්

Read more ...
නන්දිකඩාල් කෘතිය ප්‍රංශ නාහිමිට  පිරිනැමේ

 නන්දිකඩාල් කෘතිය ප්‍රංශ නාහිමිට පිරිනැමේ

Read more ...
ආර්ථික අපහසුතා ඇති සිසුන්ට ශිෂ්ය ත්ව.

 ආර්ථික අපහසුතා ඇති සිසුන්ට ශිෂ්යත්ව.

Read more ...
මහඔය ප්‍රදේශයේ සිසුන්ට උපකාර.

මහඔය ප්‍රදේශයේ සිසුන්ට උපකාර.

Read more ...
ගුණවත් පරපුරක් අස්වද්දන රජරට දිස ාපාමොක්

චාන්දනී බණ්ඩාරනායක එක්සත් රාජධානියේ සිට …

Read more ...
හවුන්ස්ලෝ ජනහඬ පදනම මඟින් මොරටුවේ පරිසර ව්‍යාපෘතියක් .

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කටයුතු පිලිබඳ නියොජ්‍ය ඇමති ඉරාන් වික්‍රමරත්න සහ ලන්ඩන් නුවර හවුන්ස්ලෝ ජම හඬ පදනමේ ශ්‍රිලාල් ඩයස් අතර ඇතිකරගත් එකඟතාවයකට අනුව,මොරටුව මහ නගර සභා ප්‍රදේශය ඇතුළත කැළි කසල එකතු කිරිම සහ ප්‍රතිචක්‍රිකරණ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව අදහස් හුවමාරු කරගැනිමේ අරමුණෙන් එම සංවිධානයේ නියෝජිත පිරිසක් පසුගිය දෙසැම්බර් 21 වෙනි බදාදා හවස, බ්‍රිත්‍යනයේ ශ්‍රිලංකා මහ කොමසාරිස් අමාරි මන්දිකා විජේවර්ධන මහත්මිය හමුවී ඇත.

Read more ...
මුරුංගාගස්යායේ ඤාණිස්සර නාහිමි  පදනමින් සමාජ සත්කාර රැසක්

මුරුංගාගස්යායේ ඤාණිස්සර නාහිමි පදනමින් සමාජ සත්කාර රැසක්

Read more ...
ලන්ඩන් උපන්දින අරමුදලින් පාසල් ද රුවන්ට අත්උදව්

ලන්ඩන් උපන්දින අරමුදලින් පාසල් දරුවන්ට අත්උදව් 

Read more ...
මිද්දෙණිය රණවිරු වාට්ටු සංකීර්ණ ය විවෘත කිරීම ජුනි 25 වැනි දා

මිද්දෙණිය රණවිරු වාට්ටු සංකීර්ණය විවෘත කිරීම ජුනි 25 වැනි දා

Read more ...

Subcategories

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction