පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල නායක සමුළුව ආවරණය කිරීම සඳහා කොළඹට පැමිණ සිටින විදේශ වාර්තා කරුවන් කිහිපදෙනෙක්ම ශ්‍රී ලංකා විරෝධී මතයක එල්බගෙන තම වාර්තාවන් ඉදිරිපත්කිරීමට බොහෝදුරට ඉඩඇතිබවට චෝදනාවන් ඉදිරිපත් විය හැකි අආකාරයේ වාර්තාවක් බිබිසි රුපවාහිනි ප්‍රවෘත්ති අංශය බදාදා විකාශනය කළේය.

Read more...

In the absence of Western influenced local press opting not to highlight the injustices to Africa by Western Christian colonial rule, this attempt is to place before readers a part of history kept in the dark so that people realize who the real criminals are. There is no meaning to justice if justice is not equal, without time bars and without omitting history’s real villains. Edem Kodjo, author of 'Africa Tomorrow' describes the condition of the African as "torn away from his past, propelled into a universe fashioned from outside that suppresses his values, and dumbfounded by a cultural invasion that marginalizes him. The African, is today the deformed image of others. " Not far from the truth and we in Asia can certainly align to this statement if we were to finally decolonize our colonized mindset.

Read more...

Though there has been a number of initiatives in recent times relating to the theory and the practice of reparations for human rights and humanitarian abuses committed in various parts of the world, many of the violations committed of genocidal proportions in Asia, Africa, and North and South America, during colonial times remain unresolved. Reparations for such abuses pose a huge challenge today for people seeking justice domestically and internationally.

Read more...

Mr. Stephen Harper is sadly mistaken if he thinks by raising hue and cry singling out Sri Lanka while ignoring the criminal past of Canada and the crimes of its revered ‘civilized’ Western countries especially Britain, we in Sri Lanka are concerned. With Canada’s own guilty past of treating its Aboriginal natives it is we who should be questioning Canada and not the other way round!

Read more...

CHOGM – Going Down Memory Lane

Saturday, 21 Sep 2013 14:49

The 23rd Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) or the ‘Leaders Retreat’ will be held in Sri Lanka from November 15 to 17, 2013 as per Commonwealth Leaders’ agreement at Port of Spain, Trinidad and Tobago in 2009.

Read more...

The Commonwealth Secretariat will processes requests for accreditation from the international media to cover the forthcoming Commonwealth Heads Of Governments Meeting (CHOGM) in Sri Lanka and issue accreditation certificates to bona fide press representatives, Communications & Public Affairs Director of the Secretariat Richard Uku said.

Read more...

Former owner of Leader Publications Lal Wickrematunge, Canadian parliamentarian, Senator Hugh Segal and British journalist, author of the "Still counting the Dead" Frances Harisson appeared on BBC TV program "Impact", debating whether it was right to hold Commonwealth Heads Of Government Meeting (CHOGM) in Sri Lanka last week. Presenter Mishal Husain said Sri Lankan Government were invited to take part in this debate but they declined to do so.

Read more...

The Commonwealth Secretary-General Kamalesh Sharma said on Friday that Sri Lanka would be hosting the 2013 Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in November, as planned, and that no member government had indicated that it wishes to change the venue.

Read more...

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction