View all published Articles

We must have some scientific ideas about the food we eat such as chicken, pork and beef Read more...
මගේ මතකයේ හැටියට ඒ අසූව දශකයේ මුල් භාගයයි. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නිවාස සංකල්පය යටතේ ඉඳිවූ , අනුරාධපුර නගරයට නුදුරින් පිහිටි 'සුචරිතගම ' නම්වූ උදාකළ ගම්මානය ජනතා අයිතියට පවරාදීමේ උත්සවයේ අවසාන අංගය වූ මහා සංගීත රාත්‍රිය නැරඹීමට යමුදැයි අපේ තාත්තා කළ යෝජනාවට මම කැමතිවූයේ එක පයිනි. අපත් සමඟ තාත්තාගේ මිතුරකුද මේ… Read more...
In Sri Lanka safety on the roads depends to a greater extent how a driving instructor moulds a beginner to become a licensed and confident driver with full knowledge of the Highway Code. However, it is a sad affair to observe some Driving School Instructors sitting like lemons, next to… Read more...
Eating a lot of saturated fat can increase the levels of cholesterol in your blood. Having high cholesterol can increase your risk of heart disease, which includes heart attack and narrowed arteries also called atherosclerosis. Cholesterol is a fatty substance made by your liver and carried around the body in… Read more...

BE MY VALENTINE..!

Tuesday, 16 Feb 2016 04:41
When Henry Ward Beecher scribbled the following two sentences: “Young love is a flame; very pretty, often very hot and fierce, but still only light and flickering. The love of the older and disciplined heart is as coals, deep burning, unquenchable", I wonder whether he did ever envision his writing… Read more...
Lard is pig fat in both its rendered and untendered forms. It is obtained from any part of the pig where there is a high proportion of adipose tissue. It can be rendered by steaming it or boiling it in water and then separating the insoluble fat from the water, or by the use of… Read more...
Priantha Fernando is a Senior Tourism and Management Consultant. He was a former Director of Marketing of the Ceylon Tourist Board. Fernando accounts for over 43 years of experience in the Tourist Industry, Public and Private Sectors. His expertise extends beyond tourism covering other fields such as, Employment Services, Hotel… Read more...
Dr. Mass R. Usuf is the President of the National Association of Homoeopaths & Affiliates, Vice President of the Ceylon Homoeopathic Medical Association and holds a PhD in Palm Diagnosis,  & Acupuncture; He is qualified in Acupressure, Naturopathy, Colour, Cupping and Magneto therapy; A member of the Foundation for Homeopathy,… Read more...
Cooking is chemistry, and every time you set foot in your kitchen, you walk into a laboratory, packed with high-tech gear and stocked with supplies, made just for you. People say cooking is an art, and that's true, but the science of cooking is easier to grasp and repeat. Understanding… Read more...
Sixty-eight years ago, on 4th February 1948, a new era dawned on Ceylon when she changed from a Dominion rule to an Independent Nation, without politicians having to shed a single drop of blood. Sri Lankans therefore are duty-bound to cherish those patriotic men responsible for restoring the self-respect of… Read more...
Anybody can cook like our “kussi amma” who cooks nice tasty food due to long experience. Those days there were no modern facilities like gas and electric cookers, microwaves, ovens, fridges, freezers, electric gadgets to cut, grind and slice and no extractor fans either just smoking firewood stoves. When I… Read more...
At the dawn of 2016, a serious head-on collision of two buses at Panchikawatta injuring 13 people; statistics of 550 passengers admitted to the Colombo National Hospital Accident Ward at the end the year, have put the number of road accidents up by 20 per cent in 2015, compared with… Read more...
Yahapalana 2016 budget introduced by the Finance Minister managed to upset the hornets’ nest among the majority of the public although it was passed amidst a lot of hurly-burley and turbulences inside the House of Parliament. General public’s annoyance was marked by disruptions and various protests posing threats of imminent… Read more...
Try and avoid high temperature cooking to avoid food turn into cancer causing compounds Read more...
ඒ පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේ විසි දෙවැනිදාය. මම එදින ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශනය වූ චැට් ඇන්ඩ් මියුසික් වැඩසටහන නරඹමින් පසුවූයෙමි. එදා පැමිණ සිටි ආරාධිතයින් වූ ප්‍රවීණ හා නව පරපුරේ ගායක ගායිකාවන් සහ නළු නිළියන් අතර සිටි මැදි වියේ මහතෙකි. වැඩ සටහන මෙහෙය වන්නා ඔහුව ප්‍රවීණ ගීත රචකයෙකු වශයෙන් හඳුන්වා දුන් අතර… Read more...

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction